Dijital Yayınlarımız

Dil Hakları ve Dilsel Cogulluk - Language Rights and Linguistic Pluralism - Sprachenrechte und sprachliche Vielfalt (2021)

Eser Sahibi: Bülent Bilmez
Tür: Kitap
Yayın Yılı: 2021

-  A  +

Friedrich Naumann Vakfı’nın katkıları ve Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) desteği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından  18, 19, 25 ve 26 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenen çalıştaylar dizisinde farklı ülkelerden uzmanlar bir araya gelerek “Dilsel Çeşitlilik ve Dil Hakları” konusunu ele aldı.

Söz konusu çalıştayın sunumlarına ve oturum sonlarında birer tartışmacının katkısıyla gerçekleştirilen verimli tartışmalara dayalı 14 makaleden oluşan  elinizdeki çalışma, Türkiye’de bugüne kadar ihmal edilmiş bu konuyu farklı boyutlarıyla ele almaktadır. Hukuksal çerçeve ve hak izleme konusuna ayrı birer bölümde yer verilen çalışmada, meselenin teorik, kavramsal ve metodolojik boyutlarının yanı sıra olgusal boyutla ilgili makaleler de yer almaktadır. 

***

The Study Group on the Cultures of Turkey at the Istanbul Bilgi University organized  a series of workshop on 18, 19, 25 and July 26, 2020 with the generous support of the Friedrich Naumann Foundation and the kind contribution of the Network on Language Rights Monitoring, Documentation and Reporting (DHİBRA), which brought together experts from different countries to discuss the issue of ‘Linguistic Diversity and Language Rights’

Tackling with different dimensions of this issue rather neglected so far in Turkey, the collection of the 14 articles in this book are based on the presentations and fruitful discussions led by discussants for each session of those workshops. With a separate part on the legal framework written by expert academics and another on rights monitoring sharing experiences from the field, the book includes articles both on the factual dimension and on the theoretical, conceptual and methodological issues.

***

Die Studiengruppe über die Kulturen der Türkei an der Universität Istanbul Bilgi organisierte am 18., 19., 25. und 26. Juli 2020 mit großzügiger Unterstützung der Friedrich-Naumann-Stiftung und dem freundlichen Beitrag des Netzwerks zur Überwachung der Sprachrechte Dokumentation und Berichterstattung (DHİBRA), eine  Reihe von Workshops, bei der Experten aus verschiedenen Ländern zusammenkamen, um das Thema „Sprachliche Vielfalt und Sprachrechte“ zu erörtern.

Die Sammlung der 14 Artikel in diesem Buch basiert auf den Präsentationen und fruchtbaren Diskussionen, die von den Diskutanten für jede Sitzung dieser Workshops geführt wurden. Mit einem separaten Teil über den rechtlichen Rahmen, der von Fachwissenschaftlern verfasst wurde, und einem weiteren Teil über die Überwachung der Rechte durch freundliche Austausch von Erfahrungen aus diesem Bereich enthält das Buch mehrere Artikel zur sachlichen Dimension sowie zu theoretischen, konzeptionellen und methodischen Fragen.

***

 1. Bülent Bilmez: "Türkiye’de Dilsel Çoğulluk ve Türkiye Dilleri: Genel Bakış"
 2. Christoph Schroeder: "How to understand societal multilingualism in Turkey"
 3. İnci Dirim: "Türkiye’nin Tek Dilli Örgün Eğitiminde İkinci Dil Olarak Türkçe Eğitim"
 4. Cuma Çiçek: "Baskı Altında Kalmış Dillerin Canlandırılması"
 5. Anu Leinonen: "Reversing the Language Shift from Kurdish to Turkish"
 6. Ingrid Gogolin & Irina Usanova: "Ressourcenorientierte Perspektive auf die sprachlichen Fähigkeiten bilingualer Jugendlicher"
 7. Şerif Derince: "Almanya ve Türkiye’de Kürtçe Seçmeli Dil Dersleri"
 8. Olgun Akbulut: "Dilsel Hakları Düzenleyen Uluslararası Hukuk Belgeleri"
 9. Ruth Bartholomä: "A Paper Tiger? Linguistic Rights and the European Charter for Regional or Minority Languages"
 10. Salim Orhan: "Bir Ulus-Devlet Örneği Olarak Türkiye’de Dil Politikaları ve Dil Hakları"
 11. Derya Bayır: "Yargı Alanında Dil Hakları: Uluslararası Standartlar, Modeller ve Türkiye’deki Durum"
 12. Feray Salman: "İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Örneğinde Metodoloji ve Pratik Sorunlar"
 13. Mine Yıldırım: "Din veya İnanç Özgürlüğü İzleme ve Raporlama Çalışmasında Yöntem, Pratik Sorunlar ve Etki"
 14. Adem Arkadaş-Thibert: "Çocukların Kültürel Haklarının İzlenmesinde Zorluklar ve Bir Çözüm Olarak Göstergeler"

Anahtar Sözcükler: